Hva er NUF?

Et NUF er en norsk avdeling av et utenlandsk foretak. Et NUF kan være hovedregistrert hvor som helst, men grunnlaget for populariteten til denne type etableringer ligger i etableringsfriheten innenfor EØS. Slike selskap har en garanti gjennom EØS-avtalen mot å bli behandlet mindre gunstig enn nasjonale selskap, og i mange land – herunder Norge – vil de i praksis på mange områder ha vesentlig bedre rettigheter.

Både plikten og adgangen til å etablere NUF fremgår av foretaksregisterloven § 2-1. Her heter det at foretak med hovedkontor utenfor Norge som driver næringsvirksomhet her, skal la seg registrere i Foretaksregisteret.

Et NUF kan være en filial av en hver utenlandsk virksomhetsform – aksjeselskap, ansvarlig selskap, kommandittselskap, enkeltpersonforetak eller en hver annen virksomhetsform som måtte finnes i registreringslandet selv om tilsvarende selskapsform ikke nødvendigvis måtte finnes i Norge.

Dersom et NUF er en filial av et utenlandsk aksjeselskap, vil det skattemessig og ansvarsmessig også være et aksjeselskap i Norge. Det innebærer at slike selskap vil ha en ansvarsbegrensning som gjør at eiere generelt ikke vil være personlig ansvarlige for forpliktelser selskapet pådrar seg. Norske eiere av slike selskap vil bli skattelagt som eiere i norske aksjeselskap. På to viktige punkter skiller NUF seg dog fra norske aksjeselskap; etter revisorloven har de ingen revisjonsplikt dersom omsetningen er under fem millioner, og de kan også etableres uten aksjekapital.

Selskapet vil i Norge kunne opptre som et aksjeselskap. Det vil være et selvstendig rettssubjekt (teknisk sett er NUFet ikke et selvstendig rettssubjekt, men det utenlandske selskapet vil være et rettssubjekt i Norge) og eiere kan derfor ansette seg selv for å oppnå bedrede sosiale rettigheter som sykepenger og dagpenger.

De fleste NUF er i dag registrert av nordmenn for bruk i Norge (av enkelte omtalt som NUN – Norge-utland-Norge).  De tradisjonelle NUF i betydningen filialer av reelt utenlandske selskap, utgjør i dag en ubetydelig andel.  Langt de fleste NUF er i dag filialer av engelske limited-selskaper, og de fleste sikter spesifikt til denne konstruksjonen når de snakker om “NUF”.

Artikkelen er basert på utdrag fra boken Håndbok i NUF av Claes Zangenberg.  Boken er tilgjengelig fra Panlegis.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: